kontrakty na sprzedaż energii z farm cPPA i PPA

Umowy cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreement) są jednym z globalnych trendów energetycznych. 

To formuła przeznaczona dla podmiotów, które chcą wykorzystywać energię bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii. Szerokie portfolio własnych projektów OZE pozwala nam na zaproponowanie klientom tej nowoczesnej formy kontraktacji energii. Niezależność OZE od przyszłych cen węgla i gazu pozwala na zabezpieczenie kosztów.

Umowy są zawierane na okres od 5 do 15 lat. 

Previous slide
Next slide

sprzedaż zielonej energii z farm PV - umowy cPPA

Umowa podpisywana jest bezpośrednio między producentem energii elektrycznej a odbiorcą, czyli kupującym i precyzuje kwestie ilości dostarczanej energii, ceny za transakcje, formy rozliczeń oraz okres obowiązywania współpracy.

Kontrakt zabezpiecza koszty energii w długim horyzoncie czasowym.

Wykorzystywanie energii z OZE jest jednym z kryteriów w raportowaniu ESG, którego spełnienie przekłada się na możliwości rozwoju firm, dostęp do finansowania oraz poszerzanie rynków zbytu.

rodzaje umów cPPA

Oferujemy zróżnicowane typy kontraktu uzależnione od miejsca wytwarzania energii, sposobu jej przekazania oraz liczby stron. Gwarantujemy dobór najlepszego rozwiązania do indywidualnych oczekiwań klienta.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki

MULTI-BUYER
 jeden producent sprzedaje energię kilku odbiorcom

Sprzedaż energii z fotowoltaiki

MULTI-SELLER
 jeden nabywca pozyskuje energię od kilku producentów

Sprzedaż energii z fotowoltaiki

on-site
nabywca pobiera energię elektryczną bezpośrednio od producenta, bez pośredników. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy instalacja fotowoltaiczna jest ulokowana w bezpośrednim sąsiedztwie.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki

off-site
producent korzysta z usług pośrednika, aby dostarczyć energię do odbiorcy. Zwykle są to elektrownie wykorzystujące w tym celu sieci publiczne.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki

near site direct wire
instalacja fotowoltaiczna nie jest ulokowana w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorcy, ale odległość jest niewielka. Pozwala to stworzyć specjalną linię przesyłową, dzięki której nie ma konieczności angażowania pośredników w proces.

finansowa umowa cPPA
(CfD-Contract for Difference)

Umowa pomiędzy wytwórcą i odbiorcą, w której obie strony sprzedają/kupują energię na rynku (od sprzedawcy albo bezpośrednio z Towarowej Giełdy Energii S.A. – TGE)

Obowiązują tu dwa kontrakty: jeden pomiędzy odbiorca i wytwórcą, drugi pomiędzy każdym z tych podmiotów a spółką obrotu lub TGE.

fizyczna umowa cPPA

Umowa pomiędzy wytwórcą i odbiorcą, w której strony zobowiązują się do fizycznego przekazania energii.

Spółka obrotu pełni podwójną funkcję: pośrednika oraz podmiotu, który pomoże stronom rozliczyć i zbilansować kontrakt.