budowa farmy wiatrowej

Projekt Solartechnik to sprawdzony partner w projektowaniu i rozwoju projektów wiatrowych.

Skupujemy projekty na różnym etapie rozwoju. Po rozwinięciu projektu budujemy farmy, których jesteśmy operatorem, lub jako gotowy produkt inwestycyjny odsprzedajemy inwestorom.
Previous slide
Next slide
+ 0 MW

farm wiatrowych na różnym etapie rozwoju w portfelu Projekt Solartechnik

Jak działamy?

Zarządzamy budową elektrowni wiatrowej jako główny wykonawca w imieniu nabywcy.

Przy realizacji każdego projektu przywiązujemy dużą wagę do czynników, takich jak teren budowy, specjalne wymagania środowiskowe i efektywność.

Na wczesnym etapie rozwoju projektu wiatrowego konsultujemy go ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z urzędami, instytucjami wydającymi pozwolenia, samorządami i mieszkańcami. Konsultacje te utrzymujemy podczas całego procesu rozwoju projektu.

budowa farmy wiatrowej - najczęściej zadawane pytania

Grunt pod farmę wiatrową musi spełnić kilka wymogów, m.in. 
 • minimalna powierzchnia działki to 0,5 ha; jedna elektrownia wiatrowa zajmuje średnio 35-50 arów, pozostała powierzchnia działki może być wykorzystywana przez właściciela do celów uprawy rolnej
 • teren, na którym będzie znajdować się turbina wiatrowa musi być oddalony minimum 700 m od zabudowań mieszkalnych
 • działka w odległości 1-20 km od stacji elektroenergetycznych, GPZ – czym bliżej tym lepiej
 • grunt oddalony od obszarów Natura 2000, parków krajobrazowych, narodowych, siedlisk ptaków, ostoi zwierząt, lotnisk i obszarów zamkniętych
Aby farma wiatrowa mogła powstać należy uzyskać odpowiednią dokumentację. Proces ten jest długotrwały i może trwać nawet kilka lat. Procedury w przypadku elektrowni wiatrowych są bardziej skomplikowane niż w przypadku powstawania elektrowni słonecznej.

Budowa farmy wiatrowej na terenie danej gminy jest możliwa na terenach, które w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) są przeznaczone pod elektrownie wiatrowe. Zmiana zapisów lub uchwalenie odpowiedniego zapisu w MPZP dla elektrowni wiatrowych trwa do nawet do 2 lat.

Następnie konieczne jest uzyskanie warunków przyłączeniowych, które wydawane są przez operatora sieci dystrybucyjnej w ciągu 150 dni od złożenia wniosku o przyłączenie.

Kolejnym etapem jest pozyskanie decyzji środowiskowej, która uwzględnia wpływ inwestycji na krajobraz, opis techniczny urządzeń, analizę hałasu oraz wyniki badań ptaków i nietoperzy. Badania polegają na prowadzeniu obserwacji terenowych przez specjalistów w dziedzinie ptaków i nietoperzy w celu sformułowania prognozy oddziaływania projektowanych elektrowni wiatrowych na ich populacje. Decyzję środowiskową, w przedziale czasowym od 6 do 12 miesięcy, wydaje odpowiedni dla gminy organ administracyjny – wójt, burmistrz lub prezydent.

Istotnym dokumentem jest sprawdzenie parametrów wiatru – budowa każdej elektrowni wiatrowej musi być poprzedzona badaniami warunków wiatrowych panujących w miejscu jej powstania. Wykonuje je wyspecjalizowana firma. Czas trwania badania nie powinien być krótszy niż rok. Zbiera się je także biorąc pod uwagę inne farmy wiatrowe w pobliżu, jeśli takowe występują. Na podstawie uzyskanych wyników dobierana jest turbina, która będzie odpowiednia do panujących na wybranym terenie warunków. Szacowana jest także wielkość produkcji energii, która docelowo trafi do sieci elektroenergetycznej.

Następnie, w ciągu 24 miesięcy od wydania warunków przyłączeniowych, podpisywana jest umowa przyłączeniowa. Zawierana jest pomiędzy inwestorem, a operatorem sieci dystrybucyjnej.

Kolejnym wymaganym dokumentem jest pozwolenie na budowę. W zależności od stopnia skomplikowania projektu, jego uzyskanie trwa ok. 12 miesięcy.
Częste przeszkody w budowie farmy wiatrowej to brak uzyskania warunków przyłączeniowych oraz problemy w uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Pozostałe czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na możliwość budowy instalacji to:
 • niekorzystne wyniki badania wiatru
 • niekorzystnie wyniki badania ptaków i nietoperzy, co skutkuje brakiem uzyskania decyzji środowiskowej
 • nieodpowiednie ukształtowanie działki, za mała powierzchnia
 • zbyt bliskie sąsiedztwo terenów ochrony przyrody i zabudowań mieszkalnych
 • możliwość uzyskania warunków zabudowy na budowę domu na sąsiedniej działce w trakcie procesu pozyskiwania wszystkich niezbędnych pozwoleń dla elektrowni wiatrowej
 • wysokie koszty budowy (zagrożenie związane ze zmieniającą się technologią, inflacją, koszty robocizny)
 • ryzyko polityczne (zmieniające się ustawy i pozwolenia)
Budowa farmy wiatrowej złożona jest z kilku etapów. W pierwszej kolejności odbywają się prace ziemne, takie jak wylewanie fundamentów oraz ułożenie kabli, następnie instalacja i montaż urządzeń, w dalszej kolejności procedowany jest odbiór farmy. Przykładowo budowa typowej turbiny wiatrowej o mocy 2-3 MW trwa ok. 12 miesięcy. Sama budowa to najkrótszy proces z całego rozwoju projektu farmy wiatrowej.

Na koszty budowy farmy wiatrowej składa się kilka czynników:

 • koszty administracyjne (związane z umową dzierżawy gruntu pod wiatraki, zaliczka za warunki przyłączeniowe, koszty badań środowiskowych niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej)
 • koszt badania parametrów wiatru
 • zakup i transport turbin wiatrowych
 • proces budowy turbiny (budowa dróg dojazdowych, fundamentu i placu manewrowego, posadowienie masztu i turbiny wiatrowej oraz przyłączenie elektrowni wiatrowej do innych elementów infrastruktury technicznej)
 • koszty robocizny i eksploatacji sprzętu
 • uruchomienie elektrowni wiatrowej

zapraszamy do kontaktu

Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy sie z Tobą najszybciej jak to możliwe.

  * Pola obowiązkowe
  * Zgody obowiązkowe