struktura paliw

Struktura paliw w 2023 roku i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PST Trade S.A. w 2023 roku oraz ich wpływ na środowisko.

Podstawa prawna: zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

ŹRÓDŁO ENERGII UDZIAŁ PROCENTOWY

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

biomasa

0%

energia wiatrowa

0%

duża energetyka wodna

0%

mała energetyka wodna

0%

geotermia

0%

energia słoneczna

0%

biogaz

0%

współspalanie biomasy/biogazu

0%

SUMA

0%

POZOSTAŁE ŹRÓDŁA ENERGII

węgiel kamienny

0%

węgiel brunatny

0%

gaz ziemny

0%

inne

0%

energetyka jądrowa

0%

SUMA

0%

RAZEM

0%

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PST S.A. w 2023 roku.

[Mg/MWh]

RODZIAJ PALIWA

CO2

SO2
NOx
PYŁY

ODPADY RADIOAKTYWNE

[Mg/MWh]      

węgiel kamienny

0

0

0

0

0

węgiel brunatny

0

0

0

0

0

gaz ziemny

0

0

0

0

0

biomasa/biogaz

0

0

0

0

0

RAZEM
(węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, biomasa, biogaz, OZE i inne)

0

0

0

0

0