Umowy cPPA – co warto o nich wiedzieć?

farma pv umowa cppa

W latach 1999-2022 średnia cena energii elektrycznej  wzrosła w Polsce o 188 proc. W czasach olbrzymich wahań cen energii elektrycznej, przedsiębiorstwa i organizacje stają przed dużym wyzwaniem planowania kosztów i próby ich redukcji. Wyjściem z tej sytuacji może być zakontraktowanie i zakup energii w ramach umowy cPPA.

Umowy cPPA - czym są?

Sprzedaż energii z fotowoltaiki to model biznesowy, który stał się bardzo popularny na rynku energetycznym wraz z rozwojem farm fotowoltaicznych. Coraz częściej tego typu transakcje przeprowadza się w ramach cPPA (corporate Power Purchase Agreement). Jest to długoterminowa umowa na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł OZE (w Projekt Solartechnik zawierana najczęściej na okres do 10 lat) między producentem a odbiorcą. Umowy cPPA dla wytwórców OZE są alternatywą dla rządowego systemu aukcyjnego i umożliwiają zabezpieczenie przychodów w długim okresie czasu, a co za tym idzie umożliwiają sfinansowanie realizacji projektu. Zgodnie z ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii „aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.” System aukcyjny jest więc modelem konkurencyjnym w którym wygrywają podmioty oferujące najniższą cenę aukcyjną co ogranicza sprzedającym możliwości negocjacji korzystnych cen – zaletą umów cPPA jest więc większa elastyczność cenowa, atrakcyjna dla obu stron.
infografika umowy cppa

W umowie ustala się kluczowe elementy, takie jak okres trwania, ilość energii do dostarczenia, cena, formy rozliczeń, harmonogram dostaw, gwarancje jakości i pewności dostaw, odpowiedzialność za utrzymanie i naprawy instalacji, a także warunki rozwiązania kontraktu.  

Rodzaje umów cPPA

– Projekt Solartechnik oferuje zróżnicowane typy umów np. uzależnione od miejsca wytwarzania energii, sposobu jej przekazania oraz liczby stron. Oferujemy więc kontrakty na zasadzie MULTI-BUYER, gdzie jeden producent sprzedaje energię za pośrednictwem Spółki Obrotu kilku odbiorcom lub MULTI-SELLER, gdzie jeden nabywca pozyskuje energię od kilku producentów. Innym istotnym kryterium podziału umów cPPA jest podział na umowy fizyczne oraz umowy finansowe. Umowa fizyczna jest klasyczną umową sprzedaży energii, gdzie jedna strona sprzedaje, a druga kupuje energię na określonych warunkach. Natomiast umowa finansowa jest kontraktem różnicowym (CFD), gdzie strony nie rozliczają się za sprzedaną energię elektryczną, a jedynie dokonują rozliczeń finansowych wynikających z różnic pomiędzy ceną umowną, a ceną odniesienia wynikającą najczęściej ze średniej ceny notowań RDN na Towarowej Giełdzie Energii wyjaśnia Tomasz Bodetko, dyrektor handlowy Projekt Solartechnik.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki

MULTI-BUYER

jeden producent sprzedaje energię kilku odbiorcom

Sprzedaż energii z fotowoltaiki

MULTI-SELLER

jeden nabywca pozyskuje energię od kilku producentów

Umowy cPPA zróżnicowane są także pod kątem miejsca wytwarzania energii. Umowy typu on-site podpisywane są w sytuacji, gdy nabywca pobiera energię elektryczną bezpośrednio od producenta. Instalacja PV musi wtedy znajdować się w sąsiedztwie budynku. Gdy producent korzysta z usług OSD (Operator Sieci Dystrybucyjnej), by dostarczyć energię do odbiorcy, podpisywane są umowy typu off-site. W tym przypadku są to elektrownie słoneczne, które wykorzystują sieci publiczne, aby dostarczyć energię. Umowa near site direct wire jest podpisywana, gdy instalacja fotowoltaiczna nie jest ulokowana w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorcy.  W tym przypadku ekonomicznie uzasadnione jest stworzenie bezpośredniej linii przesyłowej.

Gdzie można zastosować umowy?

Umowy cPPA mają szerokie zastosowanie w różnych sektorach gospodarki, w tym w firmach, instytucjach publicznych, centrach handlowych czy zakładach przemysłowych. Wraz z rosnącym zainteresowaniem energią odnawialną, umowy cPPA stanowią skuteczne narzędzie wspierające transformację energetyczną i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Według najnowszych danych europejskiej platformy RE-Source, moc energii elektrycznej zakontraktowanej w ramach cPPA wynosi 26,2 GW, a w Polsce 0,8 GW. Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska szacują, że do 2030 r. umowy cPPA będą obejmować 10-23 proc. całkowitej produkcji energii słonecznej i wiatrowej. Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w swoim raporcie podsumowującym warunki działalności gospodarczej w sektorach elektroenergetycznym i paliw gazowych wskazał, że w najbliższych latach należy spodziewać się mniejszego zainteresowania aukcjami na rzecz długoterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej typu cPPA. 

Korzyści z umowy

Producentowi energii taka umowa daje pewność sprzedaży energii z OZE, co wpływa na stabilność dochodów. Ponadto może przyspieszyć zwrot z inwestycji w źródło wytwórcze oraz ułatwić pozyskanie finansowania na jej budowę.

Odbiorca z kolei ma gwarancję stabilności kosztów, ponieważ uniezależnia się od wzrostu i wahań kosztów cen węgla i gazu oraz innych elementów wpływających na końcową cenę energii. Dzięki temu unika wzrostów cen na rynku i może precyzyjnie planować swoje wydatki związane z energią elektryczną. Wykorzystywanie energii z OZE jest także jednym z kryteriów w raportowaniu ESG, którego spełnienie przekłada się na możliwości rozwoju firmy, dostęp do finansowania oraz poszerzanie rynków zbytu.

– Umowy cPPA umożliwiają sprzedaż energii z fotowoltaiki w sposób długoterminowy i umożliwiają obu stronom korzystne warunki. Przez stałą cenę i stabilność dostaw, umowy cPPA przyczyniają się do rozwoju energetyki odnawialnej oraz promowania zrównoważonego rozwoju – dodaje Tomasz Bodetko.