ESG – co warto wiedzieć?

esg projekt solartechnik

Tylko 15% społeczeństwa zna znaczenie skrótu ESG. Świadomość dotycząca zrównoważonego rozwoju zaczyna się dopiero budować. Jednocześnie, prawie 40% ankietowanych uważa, że ochrona i przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego powinny być priorytetem dla firm działających w Polsce – społeczną odpowiedzialność biznesu, prawa człowieka, w tym te dotyczące różnorodności i równego traktowania, wskazało 26%.[1]

Co to jest ESG?

ESG to skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. W ramach raportowania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju ESG wyróżnia się trzy obszary:

Environmental (środowisko)

– raportujący wykazuje wpływ swojej działalności na otoczenie zarówno poprzez wskazanie odziaływania środowiskowego prowadzonej działalności, jak i w zakresie działań redukujących

Social (społeczna odpowiedzialność)

– filar drugi wskazuje na relację pomiędzy firmą a otoczeniem, wykazuje się działania bezpośrednio związane z wewnętrzną działalnością spółki takie jak BHP, przestrzeganie praw pracowniczych czy zapewnianie godziwych warunków pracy, a także zachowanie należytej staranności w kontekście doboru dostawców

Governance (ład korporacyjny)

– raportuje szerokie spektrum czynników wpływających na skuteczne i etyczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Analizie podlegają obszary związane z należycie zaimplementowanymi politykami i procedurami, relacjami z inwestorami i rynkiem.

Raportowanie ESG – kto i od kiedy będzie musiał raportować?

W związku z przyjęciem wśród państw członkowskich Unii Europejskiej dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), opublikowanej w grudniu 2022 r., zwiększono wymagania dotyczące raportowania niefinansowego oraz rozszerzono listę podmiotów zobligowanych do przygotowywania raportu ESG. Obecnie obejmuje ona około 150 firm w Polsce, wkrótce będzie to grupa ponad 3500 polskich przedsiębiorstw.

W 2025 roku zobligowani do złożenia raportu za rok poprzedzający będą uczestnicy rynku o średniorocznym zatrudnieniu powyżej 500 osób.

W 2026 roku raport za rok poprzedzający składać będą duzi przedsiębiorcy o średniorocznym zatrudnieniu powyżej 250 osób oraz spełniający chociażby jeden z warunków finansowych: 40 milionów EUR obrotów lub 20 milionów EUR aktywów.

Na ostatnim etapie wdrożenia raportować zaczną małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na rynku regulowanym.

Jak ESG wpływa na decyzje inwestorów?

Międzynarodowe badanie firmy EY (Global Corporate Reporting Survey) wykazało, że aż 78% inwestorów uważa, że przedsiębiorstwa powinny pogłębiać działania i rozwiązania związane z ESG, nawet kosztem krótkoterminowych zysków. Niemalże wszyscy inwestorzy (99%) wskazali, że raportowanie w obszarze ESG odgrywa kluczową rolę w procesie inwestycyjnym. Równocześnie aż 76% zaznacza, że firmy wybiórczo dzielą się informacjami, a 88% uważa, że organizacje pokazują wyłącznie dane, do których ujawnienia są bezwzględnie zobligowane .[2] Jest to związane z ryzykiem posądzenia o greenwashing czyli przedstawiania swojej firmy jako bardziej zrównoważonej i przyjaznej środowisku niż jest w rzeczywistości. Firmy, które skutecznie będą zarządzać obszarem ESG, zaraportują rzetelne i przejrzyste dane, mogą długoterminowo odczuwać korzyści finansowe m.in. poprzez łatwiejszy dostęp do kapitału oraz lepszą pozycję negocjacyjną.

W czym pomoże ESG?

  • oszczędność kosztów operacyjnych – poprawa wydajności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zużycia zasobów naturalnych
  • wizerunek marki – dbałość o odpowiedzialność społeczną buduje silny wizerunek marki, zwiększa lojalność klientów i przyciąga najlepszych pracowników
  • wysokie standardy zarządzania i przejrzystość zwiększą zaufanie inwestorów, a także społeczeństwa

ESG w praktyce w Projekt Solartechnik

Eksperci Projekt Solartechnik, zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia na lata 2023-2030, rozpoczęli przygotowywania do raportowania w zakresie danych niefinansowych.

„Pracujemy nad bieżącą kontrolą wpływu na środowisko wynikającego z działalności firmy wraz z analizą możliwych działań optymalizacyjnych, analizujemy także wpływ środowiskowy wynikający z działalności biur, obszaru wykonawczego oraz floty pojazdów. Na bieżąco monitorujemy produkcję generowaną przez posiadane farmy fotowoltaiczne i ich wpływ na środowisko” – mówi Bartosz Bendzera, koordynator ds. IR/ESG w Projekt Solartechnik.

[1] Badanie przeprowadzono metodą CAWI w populacji Polaków w wieku +18 przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna; źródło: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1509105%2Ctylko-15-procent-polakow-wie-co-oznacza-esg.html

[2] https://www.ey.com/pl_pl/news/2022/11/ey-pl_global-corporate-reporting-survey