POLITYKI PRYWATNOŚCI

I WSTĘP

W naszej organizacji dbamy o Państwa dane osobowe, dlatego chcemy przekazać najważniejsze informacje związane z ich przetwarzaniem, przechowywaniem oraz dlaczego niektóre z nich są niezbędne, abyśmy mogli zapewnić wysoki standard usług.
Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Informacje zawarte w niniejszej Polityce mają na celu przedstawienie, co dzieje się z Państwa danymi, podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Przetwarzając dane osobowe, stosujemy się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

II. KIEDY MA ZASTOSOWANIE NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Projekt-Solartechnik S.A. („Spółka”) jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Spółka realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej przedstawiamy pełne dane spółki:

Projekt-Solartechnik S.A.
ul. Barlickiego 2
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 5252819771
REGON: 385870553
KRS: 0000834759

III. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy:  oraz pisemnie na adres naszej siedziby.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W naszych działaniach chcemy zachować transparentność w zakresie sposobu i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których przetwarzamy dane osobowe.
Jako Administrator zapewniamy Państwa, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą, a także jej prawa. Nie przetwarzamy danych osobowych w sytuacji, kiedy wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nasz interes.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty.
 • Dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dane osobowe są zbierane wyłącznie w niezbędnym zakresie do realizacji celów.
 • Dane osobowe są w miarę potrzeb uaktualniane.
  Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 • Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO. Gdy informujemy o:

 • art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przechowywania danych osobowych:

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest zależny:

 • od przepisów prawa, które mogą obligować Spółkę do przechowywania danych przez określony czas,
 • od okresu, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
 • od czasu, na jaki została udzielona zgoda.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • podmioty świadczące usługi IT,
 • kurierzy,
 • firmy dostawcze,
 • firmy ochroniarskie
 • podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • inne spółki GRUPY PST na podstawie powierzenia danych osobowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

Macie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
 • ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 • przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez Spółkę macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne zgodnie z art. 32 RODO, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające poziom ochrony odpowiedni do ryzyka.
Zabezpieczenia jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych.

VI. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Państwem mowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Państwa żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.

W przypadku realizacji umowy o świadczenie usług płatnych, możemy przetwarzać dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.

W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.

VII. PLIKI COOKIES/ NARZĘDZIA:

Strona internetowa Spółki wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas jej odwiedzania. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, możemy rozróżnić:

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.
 • Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
 • Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
 • Pliki mediów społecznościowych – pliki te umożliwiają wyświetlenie fanpage’a w obszarze strony internetowej, a także polubienie go. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, możemy rozróżnić pliki cookies:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • nasze pliki cookies,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.
Dostawca plików cookiesNazwa pliku cookieCel pliku cookieRodzaj pliku cookieOkres ważności pliku cookie
Polylang, WordPress pluginpll_languageprzechowuje informacje o wybranym języku stronyFirst-Party Cookies1 rok
GDPR Cookie Compliance, WordPress pluginmoove_gdpr_popupprzechowuje informacje o zgodzie użytkownika na korzystanie z cookies dostawców trzecich (Google Analytics)First-Party Cookies6 miesięcy
Google Analytics_gado zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających do GoogleThird-Party Cookies1 rok
Recaptcha_grecaptchaanalityka – sprawdza, czy użytkownik to człowiek, czy bot 6 miesięcy
Facebook_fbpPlik ten jest używany w celu śledzenia działań użytkowników na stronach internetowych, które wykorzystują usługi reklamowe Facebooka. Zbierane dane są anonimowe i nie identyfikują konkretnych osób 3 miesiące

Z wyłączeniem plików cookies niezbędnych, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.

 • Przeglądarka Firefox
 • Przeglądarka Chrome
 • Przeglądarka Internet Explorer
 • Przeglądarka Opera
 • Przeglądarka Safari

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

Google Analytics – usługa ta wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Możecie Państwo uniemożliwić przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz odnoszących się do sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej; aby to zrobić należy załadować i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Maps – usługa, dzięki której możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej, umożliwiając Państwu wygodne korzystanie z funkcji map.

Więcej informacji:

https://policies.google.com/privacy
https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=pl&ref_topic=2919631

Spółka i Facebook to współadministratorzy danych Użytkowników, którzy polubili fanpage Spółki. W związku z tym Spółka jako administrator fanpage’a, może uzyskiwać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę za pomocą funkcji udostępnionej przez Facebooka. Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika (są one aktywne przez dwa lata i zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a). Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a. Mimo, iż są to dane anonimowe, Spółka może zwrócić się do Facebooka o ich przetworzenie w zakresie:

 • danych demograficznych;
 • informacji na temat stylu życia, zainteresowań;
 • danych geograficznych;

Jednocześnie, dane osób, które polubiły fanpage Spółki, mogą być przetwarzane w formie niezanonimizowanej w przypadku:

 • Komunikacji poprzez Messenger dostępny na Facebooku,
 • Komentowania postów udostępnianych na fanpage’u,
 • Udziału w różnego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach – w takim przypadku przetwarzanie będzie realizowane na podstawie jednoznacznej zgody Użytkownika, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie dalej akcji.

W żadnym wypadku dane osób, które polubiły fanpage nie zostaną wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały przekazane. Ich przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie na portalu Facebook i zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z portalu.

VIII. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Polityka prywatności wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Spółki.
Zmiana Polityki prywatności następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Spółki.

Informację o zmianie Polityki prywatności publikujemy w obszarze naszej strony internetowej, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

Obowiązki informacyjne

KONTRAHENCI:

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik S.A., z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, nr KRS: 0000834759, Regon: 385870553, NIP: 5252819771.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy:  lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w przypadku wyboru Państwa oferty, w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), kancelarie prawne, komornicy, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRACOWNICY KONTRAHENTA:

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik S.A. z siedzibąw Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, nr KRS: 0000834759, Regon: 385870553, NIP: 5252819771.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy:  lub pisemnie na adres naszej siedziby, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Strony do wymiany informacji, dokonywania uzgodnień w imieniu Stron i podejmowania innych czynności wskazanych w umowie przy użyciu przekazanych adresów e-mail, numerów telefonów poszczególnych pracowników/współpracowników co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest Państwa pracodawca/zleceniodawca; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy z Państwa pracodawcą, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi IT, oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy lub zamówienia.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

AKCJONARIUSZE:

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik S.A., z siedzibąw Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, nr KRS: 0000834759, Regon: 385870553, NIP: 5252819771
 • W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy:  lub pisemnie na adres naszej siedziby, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 • Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być kancelarie prawne.
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę i czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Podanie danych jest obowiązkowe, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.
 • Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OSOBY KTÓRYCH DOTYCZY ZGŁOSZENIE (art. 14 RODO)

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik SA, z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, KRS: 0000834759, Regon: 385870553, NIP: 5252819771.      
 • W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 • Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu wyjaśnienia zgłoszenia naruszenie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Pani/Pana dane osobowe pozyskane zostały od osoby zgłaszającej naruszenie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze, przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne.
 • Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OSOBY DOKONUJĄCE ZGŁOSZEŃ (art. 13 RODO)

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik S.A., z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, KRS: 0000834759, Regon: 385870553, NIP: 5252819771.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem  „Inspektor Ochrony Danych”.
 • Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu ochrony tożsamości osób zgłaszających naruszenie prawa na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),  prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub dobrowolnie wyrażoną zgodą, jeżeli nie decyduje się Pani/Pani na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
 • Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie oznacza cofnięcia zgłoszenia naruszenia. Wycofanie zgody powoduje że osoba zgłaszająca naruszenie, która podała swoje dane osobowe, staje się od momentu wycofania zgody osobą anonimową.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być  podmioty świadczące usługi prawne.
 • Podanie danych jest dobrowolne.
 • Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE NIEIDENTYFIKOWALNE

Informujemy, że w przypadku dokonania zgłoszenia w sposób anonimowy, Administrator danych osobowych nie jest w stanie zidentyfikować danych osoby zgłaszającej, co oznacza, że na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji. W związku z powyższym informujemy, że nie mają zastosowania art. 15,16,17,18,19, 20 RODO (chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować).

 • Art. 15 RODO – prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach i przetwarzania, a także do zyskania kopii danych
 • Art. 16 RODO – prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych
 • Art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), to znaczy usunięcia danych, które nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, jak również przetwarzanych bez podstawy prawnej (osoba cofnęła zgodę na przetwarzanie danych) lub niezgodnie z prawem
 • Art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania danych, to znaczy do wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku
 • Art. 19 RODO – obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
 • Art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany

I. WSTĘP

W naszej organizacji dbamy o Państwa dane osobowe, dlatego chcemy przekazać najważniejsze informacje związane z ich przetwarzaniem, przechowywaniem oraz dlaczego niektóre z nich są niezbędne, abyśmy mogli zapewnić wysoki standard usług.
Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Informacje zawarte w niniejszej Polityce mają na celu przedstawienie, co dzieje się z Państwa danymi, podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Przetwarzając dane osobowe, stosujemy się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

II. KIEDY MA ZASTOSOWANIE NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których PST Trade S.A. („Spółka”) jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Spółka realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej przedstawiamy pełne dane spółki:

PST Trade S.A.
Aleja Grunwaldzka 472,
80-309 Gdańsk
NIP: 5842837416
REGON: 525666184
KRS:  0001046679

III. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy:  oraz pisemnie na adres naszej siedziby.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W naszych działaniach chcemy zachować transparentność w zakresie sposobu i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których przetwarzamy dane osobowe. Jako Administrator zapewniamy Państwa, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą, a także jej prawa. Nie przetwarzamy danych osobowych w sytuacji, kiedy wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nasz interes.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty.
 • Dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dane osobowe są zbierane wyłącznie w niezbędnym zakresie do realizacji celów.
 • Dane osobowe są w miarę potrzeb uaktualniane.
  Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 • Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO. Gdy informujemy o:

 • art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przechowywania danych osobowych:

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest zależny:

 • od przepisów prawa, które mogą obligować Spółkę do przechowywania danych przez określony czas,
 • od okresu, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
 • od czasu, na jaki została udzielona zgoda.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • podmioty świadczące usługi IT,
 • kurierzy,
 • firmy dostawcze,
 • firmy ochroniarskie
 • podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • inne spółki GRUPY PST na podstawie powierzenia danych osobowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

Macie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
 • ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 • przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez Spółkę macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne zgodnie z art. 32 RODO, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające poziom ochrony odpowiedni do ryzyka.
Zabezpieczenia jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych.

VI. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Państwem umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Państwa żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.

W przypadku realizacji umowy o świadczenie usług płatnych, możemy przetwarzać dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.

W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.

VII. PLIKI COOKIES/ NARZĘDZIA:

Strona internetowa Spółki wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas jej odwiedzania. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, możemy rozróżnić:

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.
 • Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
 • Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
 • Pliki mediów społecznościowych – pliki te umożliwiają wyświetlenie fanpage’a w obszarze strony internetowej, a także polubienie go. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, możemy rozróżnić pliki cookies:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • nasze pliki cookies,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.
Dostawca plików cookiesNazwa pliku cookieCel pliku cookieRodzaj pliku cookieOkres ważności pliku cookie
Polylang, WordPress pluginpll_languageprzechowuje informacje o wybranym języku stronyFirst-Party Cookies1 rok
GDPR Cookie Compliance, WordPress pluginmoove_gdpr_popupprzechowuje informacje o zgodzie użytkownika na korzystanie z cookies dostawców trzecich (Google Analytics)First-Party Cookies6 miesięcy
Google Analytics_gado zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających do GoogleThird-Party Cookies1 rok
Recaptcha_grecaptchaanalityka – sprawdza, czy użytkownik to człowiek, czy bot 6 miesięcy
Facebook_fbpPlik ten jest używany w celu śledzenia działań użytkowników na stronach internetowych, które wykorzystują usługi reklamowe Facebooka. Zbierane dane są anonimowe i nie identyfikują konkretnych osób 3 miesiące

Z wyłączeniem plików cookies niezbędnych, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.

 • Przeglądarka Firefox
 • Przeglądarka Chrome
 • Przeglądarka Internet Explorer
 • Przeglądarka Opera
 • Przeglądarka Safari

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

Google Analytics – usługa ta wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Możecie Państwo uniemożliwić przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz odnoszących się do sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej; aby to zrobić należy załadować i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Maps – usługa, dzięki której możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej, umożliwiając Państwu wygodne korzystanie z funkcji map.

Więcej informacji:

https://policies.google.com/privacy
https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=pl&ref_topic=2919631

Spółka i Facebook to współadministratorzy danych Użytkowników, którzy polubili fanpage Spółki. W związku z tym Spółka jako administrator fanpage’a, może uzyskiwać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę za pomocą funkcji udostępnionej przez Facebooka. Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika (są one aktywne przez dwa lata i zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a). Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a. Mimo, iż są to dane anonimowe, Spółka może zwrócić się do Facebooka o ich przetworzenie w zakresie:

 • danych demograficznych;
 • informacji na temat stylu życia, zainteresowań;
 • danych geograficznych;

Jednocześnie, dane osób, które polubiły fanpage Spółki, mogą być przetwarzane w formie niezanonimizowanej w przypadku:

 • Komunikacji poprzez Messenger dostępny na Facebooku,
 • Komentowania postów udostępnianych na fanpage’u,
 • Udziału w różnego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach – w takim przypadku przetwarzanie będzie realizowane na podstawie jednoznacznej zgody Użytkownika, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie dalej akcji.

W żadnym wypadku dane osób, które polubiły fanpage nie zostaną wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały przekazane. Ich przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie na portalu Facebook i zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z portalu.

VIII. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Polityka prywatności wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Spółki.
Zmiana Polityki prywatności następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Spółki.

Informację o zmianie Polityki prywatności publikujemy w obszarze naszej strony internetowej, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

Obowiązki informacyjne

KONTRAHENCI:

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PST Trade S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309), Aleja Grunwaldzka 472 , NIP: 5842837416, REGON: 525666184, KRS: 0001046679.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy:  lub pisemnie na adres naszej siedziby..
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w przypadku wyboru Państwa oferty, w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), kancelarie prawne, komornicy, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRACOWNICY KONTRAHENTA:

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PST Trade S.A.
  z siedzibą w Gdańsku (80-309),   Aleja Grunwaldzka 472, , NIP: 5842837416, REGON: 525666184, KRS: 0001046679.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy:  lub pisemnie na adres naszej siedziby. .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Strony do wymiany informacji, dokonywania uzgodnień w imieniu Stron i podejmowania innych czynności wskazanych w umowie przy użyciu przekazanych adresów e-mail, numerów telefonów poszczególnych pracowników/współpracowników co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest Państwa pracodawca/zleceniodawca; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy z Państwa pracodawcą, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi IT, oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy lub zamówienia.

AKCJONARIUSZE

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PST Trade S.A., z siedzibą w Gdańsku (80-309 ), Aleja Grunwaldzka 472, nr KRS: 0001046679, Regon: 525666184, NIP: 5842837416
 • W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy:  lub pisemnie na adres naszej siedziby, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 • Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być kancelarie prawne.
 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę i czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Podanie danych jest obowiązkowe, niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.
 • Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OSOBY KTÓRYCH DOTYCZY ZGŁOSZENIE (art. 14 RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PST Trade S.A., z siedzibą w Gdańsku (80-309), Aleja Grunwaldzka 472, KRS: 0001046679, Regon: 525666184, NIP: 5842837416.      
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu wyjaśnienia zgłoszenia naruszenie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane zostały od osoby zgłaszającej naruszenie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze, przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne.
 8. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OSOBY DOKONUJĄCE ZGŁOSZEŃ (art. 13 RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PST Trade S.A., z siedzibą w Gdańsku (80-309), Aleja Grunwaldzka 472, KRS: 0001046679, Regon: 525666184, NIP: 5842837416.      
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem  „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu ochrony tożsamości osób zgłaszających naruszenie prawa na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),  prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub dobrowolnie wyrażoną zgodą, jeżeli nie decyduje się Pani/Pani na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
 6. Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie oznacza cofnięcia zgłoszenia naruszenia. Wycofanie zgody powoduje że osoba zgłaszająca naruszenie, która podała swoje dane osobowe, staje się od momentu wycofania zgody osobą anonimową.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być  podmioty świadczące usługi prawne.
 8. Podanie danych jest dobrowolne.
 9. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE NIEIDENTYFIKOWALNE

Informujemy, że w przypadku dokonania zgłoszenia w sposób anonimowy, Administrator danych osobowych nie jest w stanie zidentyfikować danych osoby zgłaszającej, co oznacza, że na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji. W związku z powyższym informujemy, że nie mają zastosowania art. 15,16,17,18,19, 20 RODO (chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować).

 1. Art. 15 RODO – prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach i przetwarzania, a także do zyskania kopii danych
 2. Art. 16 RODO – prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych
 3. Art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), to znaczy usunięcia danych, które nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, jak również przetwarzanych bez podstawy prawnej (osoba cofnęła zgodę na przetwarzanie danych) lub niezgodnie z prawem
 4. Art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania danych, to znaczy do wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku
 5. Art. 19 RODO – obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
 6. Art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany

I. WSTĘP

W naszej organizacji dbamy o Państwa dane osobowe, dlatego chcemy przekazać najważniejsze informacje związane z ich przetwarzaniem, przechowywaniem oraz dlaczego niektóre z nich są niezbędne, abyśmy mogli zapewnić wysoki standard usług.
Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Informacje zawarte w niniejszej Polityce mają na celu przedstawienie, co dzieje się z Państwa danymi, podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Przetwarzając dane osobowe, stosujemy się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

II. KIEDY MA ZASTOSOWANIE NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Projekt-Solartechnik Group sp. z o.o. („Spółka”) jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Spółka realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej przedstawiamy pełne dane spółki:

Projekt-Solartechnik Group sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 7732473517
REGON: 101590762
KRS: 0000468833

III. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: oraz pisemnie na adres naszej siedziby.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W naszych działaniach chcemy zachować transparentność w zakresie sposobu i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których przetwarzamy dane osobowe.
Jako Administrator zapewniamy Państwa, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą, a także jej prawa. Nie przetwarzamy danych osobowych w sytuacji, kiedy wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nasz interes.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty.
 • Dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dane osobowe są zbierane wyłącznie w niezbędnym zakresie do realizacji celów.
 • Dane osobowe są w miarę potrzeb uaktualniane.
  Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 • Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO. Gdy informujemy o:

 • art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przechowywania danych osobowych:

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest zależny:

 • od przepisów prawa, które mogą obligować Spółkę do przechowywania danych przez określony czas,
 • od okresu, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
 • od czasu, na jaki została udzielona zgoda.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • podmioty świadczące usługi IT,
 • kurierzy,
 • firmy dostawcze,
 • firmy ochroniarskie
 • podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • inne spółki GRUPY PST na podstawie powierzenia danych osobowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

Macie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
 • ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 • przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez Spółkę macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne zgodnie z art. 32 RODO, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające poziom ochrony odpowiedni do ryzyka.
Zabezpieczenia jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych.

VI. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Państwem mowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Państwa żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.

W przypadku realizacji umowy o świadczenie usług płatnych, możemy przetwarzać dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.

W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.

VII. PLIKI COOKIES/ NARZĘDZIA:

Strona internetowa Spółki wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas jej odwiedzania. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, możemy rozróżnić:

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.
 • Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
 • Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
 • Pliki mediów społecznościowych – pliki te umożliwiają wyświetlenie fanpage’a w obszarze strony internetowej, a także polubienie go. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, możemy rozróżnić pliki cookies:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • nasze pliki cookies,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.
Dostawca plików cookiesNazwa pliku cookieCel pliku cookieRodzaj pliku cookieOkres ważności pliku cookie
Polylang, WordPress pluginpll_languageprzechowuje informacje o wybranym języku stronyFirst-Party Cookies1 rok
GDPR Cookie Compliance, WordPress pluginmoove_gdpr_popupprzechowuje informacje o zgodzie użytkownika na korzystanie z cookies dostawców trzecich (Google Analytics)First-Party Cookies6 miesięcy
Google Analytics_gado zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających do GoogleThird-Party Cookies1 rok
Recaptcha_grecaptchaanalityka – sprawdza, czy użytkownik to człowiek, czy bot 6 miesięcy
Facebook_fbpPlik ten jest używany w celu śledzenia działań użytkowników na stronach internetowych, które wykorzystują usługi reklamowe Facebooka. Zbierane dane są anonimowe i nie identyfikują konkretnych osób 3 miesiące

Z wyłączeniem plików cookies niezbędnych, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.

 • Przeglądarka Firefox
 • Przeglądarka Chrome
 • Przeglądarka Internet Explorer
 • Przeglądarka Opera
 • Przeglądarka Safari

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

Google Analytics – usługa ta wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Możecie Państwo uniemożliwić przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz odnoszących się do sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej; aby to zrobić należy załadować i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Maps – usługa, dzięki której możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej, umożliwiając Państwu wygodne korzystanie z funkcji map.

Więcej informacji:

https://policies.google.com/privacy
https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=pl&ref_topic=2919631

Spółka i Facebook to współadministratorzy danych Użytkowników, którzy polubili fanpage Spółki. W związku z tym Spółka jako administrator fanpage’a, może uzyskiwać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę za pomocą funkcji udostępnionej przez Facebooka. Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika (są one aktywne przez dwa lata i zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a). Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a. Mimo, iż są to dane anonimowe, Spółka może zwrócić się do Facebooka o ich przetworzenie w zakresie:

 • danych demograficznych;
 • informacji na temat stylu życia, zainteresowań;
 • danych geograficznych;

Jednocześnie, dane osób, które polubiły fanpage Spółki, mogą być przetwarzane w formie niezanonimizowanej w przypadku:

 • Komunikacji poprzez Messenger dostępny na Facebooku,
 • Komentowania postów udostępnianych na fanpage’u,
 • Udziału w różnego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach – w takim przypadku przetwarzanie będzie realizowane na podstawie jednoznacznej zgody Użytkownika, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie dalej akcji.

W żadnym wypadku dane osób, które polubiły fanpage nie zostaną wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały przekazane. Ich przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie na portalu Facebook i zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z portalu.

VIII. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Polityka prywatności wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Spółki.
Zmiana Polityki prywatności następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Spółki.

Informację o zmianie Polityki prywatności publikujemy w obszarze naszej strony internetowej, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

Obowiązki informacyjne

KONTRAHENCI:

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik Group sp. z o.o., z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, nr KRS: 0000468833, Regon: 101590762, NIP: 7732473517.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy:  lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w przypadku wyboru Państwa oferty, w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), kancelarie prawne, komornicy, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRACOWNICY KONTRAHENTA:

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik Group sp. z o.o., z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, nr KRS: 0000468833, Regon: 101590762, NIP: 7732473517.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy:  lub pisemnie na adres naszej siedziby, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Strony do wymiany informacji, dokonywania uzgodnień w imieniu Stron i podejmowania innych czynności wskazanych w umowie przy użyciu przekazanych adresów e-mail, numerów telefonów poszczególnych pracowników/współpracowników co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest Państwa pracodawca/zleceniodawca; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy z Państwa pracodawcą, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi IT, oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy lub zamówienia.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OSOBY KTÓRYCH DOTYCZY ZGŁOSZENIE (art. 14 RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik Group Sp. z o.o., z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, KRS: 0000468833, Regon: 101590762, NIP: 7732473517.      
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu wyjaśnienia zgłoszenia naruszenie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane zostały od osoby zgłaszającej naruszenie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze, przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne.
 8. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OSOBY DOKONUJĄCE ZGŁOSZEŃ (art. 13 RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik Group Sp. z o.o., z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, KRS: 0000468833, Regon: 101590762, NIP: 7732473517.      
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem  „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu ochrony tożsamości osób zgłaszających naruszenie prawa na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),  prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub dobrowolnie wyrażoną zgodą, jeżeli nie decyduje się Pani/Pani na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
 6. Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie oznacza cofnięcia zgłoszenia naruszenia. Wycofanie zgody powoduje że osoba zgłaszająca naruszenie, która podała swoje dane osobowe, staje się od momentu wycofania zgody osobą anonimową.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być  podmioty świadczące usługi prawne.
 8. Podanie danych jest dobrowolne.
 9. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DANE NIEIDENTYFIKOWALNE

Informujemy, że w przypadku dokonania zgłoszenia w sposób anonimowy, Administrator danych osobowych nie jest w stanie zidentyfikować danych osoby zgłaszającej, co oznacza, że na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji. W związku z powyższym informujemy, że nie mają zastosowania art. 15,16,17,18,19, 20 RODO (chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować).

 1. Art. 15 RODO – prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach i przetwarzania, a także do zyskania kopii danych
 2. Art. 16 RODO – prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych
 3. Art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), to znaczy usunięcia danych, które nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, jak również przetwarzanych bez podstawy prawnej (osoba cofnęła zgodę na przetwarzanie danych) lub niezgodnie z prawem
 4. Art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania danych, to znaczy do wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku
 5. Art. 19 RODO – obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
 6. Art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany

I. WSTĘP

W naszej organizacji dbamy o Państwa dane osobowe, dlatego chcemy przekazać najważniejsze informacje związane z ich przetwarzaniem, przechowywaniem oraz dlaczego niektóre z nich są niezbędne, abyśmy mogli zapewnić wysoki standard usług.
Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony, zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Informacje zawarte w niniejszej Polityce mają na celu przedstawienie, co dzieje się z Państwa danymi, podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz kluczowe informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Przetwarzając dane osobowe, stosujemy się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

II. KIEDY MA ZASTOSOWANIE NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Projekt-Solartechnik Development sp. z o.o. („Spółka”) jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Spółka realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej przedstawiamy pełne dane spółki:

Projekt-Solartechnik Development sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 7732491662
REGON: 385103279
KRS: 0000819926

III. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy:  oraz pisemnie na adres naszej siedziby.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W naszych działaniach chcemy zachować transparentność w zakresie sposobu i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których przetwarzamy dane osobowe.
Jako Administrator zapewniamy Państwa, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą, a także jej prawa. Nie przetwarzamy danych osobowych w sytuacji, kiedy wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nasz interes.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty.
 • Dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dane osobowe są zbierane wyłącznie w niezbędnym zakresie do realizacji celów.
 • Dane osobowe są w miarę potrzeb uaktualniane.
  Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 • Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO. Gdy informujemy o:
• art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
• art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
• art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
• art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Okres przechowywania danych osobowych:

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest zależny:
• od przepisów prawa, które mogą obligować Spółkę do przechowywania danych przez określony czas,
• od okresu, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych,
• od czasu, na jaki została udzielona zgoda.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Państwa danych mogą być:
• podmioty świadczące usługi IT,
• kurierzy,
• firmy dostawcze,
• firmy ochroniarskie
• podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
• inne spółki GRUPY PST na podstawie powierzenia danych osobowych.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

Macie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania),
 • ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 • przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacji nadającym się do odczytu maszynowego, macie Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe macie prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania swoich danych osobowych przez Spółkę macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne zgodnie z art. 32 RODO, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające poziom ochrony odpowiedni do ryzyka.
Zabezpieczenia jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych.

VI. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Państwem mowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Państwa żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.

W przypadku realizacji umowy o świadczenie usług płatnych, możemy przetwarzać dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.

W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.

VII. PLIKI COOKIES/ NARZĘDZIA:

Strona internetowa Spółki wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas jej odwiedzania. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.

Pod względem celów stosowania plików cookies, możemy rozróżnić:

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.
 • Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
 • Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
 • Pliki mediów społecznościowych – pliki te umożliwiają wyświetlenie fanpage’a w obszarze strony internetowej, a także polubienie go. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, możemy rozróżnić pliki cookies:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • nasze pliki cookies,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.
Dostawca plików cookiesNazwa pliku cookieCel pliku cookieRodzaj pliku cookieOkres ważności pliku cookie
Polylang, WordPress pluginpll_languageprzechowuje informacje o wybranym języku stronyFirst-Party Cookies1 rok
GDPR Cookie Compliance, WordPress pluginmoove_gdpr_popupprzechowuje informacje o zgodzie użytkownika na korzystanie z cookies dostawców trzecich (Google Analytics)First-Party Cookies6 miesięcy
Google Analytics_gado zbierania informacji i raportowania statystyk użytkowania witryny bez osobistej identyfikacji poszczególnych odwiedzających do GoogleThird-Party Cookies1 rok
Recaptcha_grecaptchaanalityka – sprawdza, czy użytkownik to człowiek, czy bot 6 miesięcy
Facebook_fbpPlik ten jest używany w celu śledzenia działań użytkowników na stronach internetowych, które wykorzystują usługi reklamowe Facebooka. Zbierane dane są anonimowe i nie identyfikują konkretnych osób 3 miesiące

Z wyłączeniem plików cookies niezbędnych, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.

 • Przeglądarka Firefox
 • Przeglądarka Chrome
 • Przeglądarka Internet Explorer
 • Przeglądarka Opera
 • Przeglądarka Safari

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

Google Analytics – usługa ta wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Możecie Państwo uniemożliwić przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz odnoszących się do sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej; aby to zrobić należy załadować i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google Maps – usługa, dzięki której możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej, umożliwiając Państwu wygodne korzystanie z funkcji map.

Więcej informacji:

https://policies.google.com/privacy
https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=pl&ref_topic=2919631

Spółka i Facebook to współadministratorzy danych Użytkowników, którzy polubili fanpage Spółki. W związku z tym Spółka jako administrator fanpage’a, może uzyskiwać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających stronę za pomocą funkcji udostępnionej przez Facebooka. Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika (są one aktywne przez dwa lata i zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a). Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a. Mimo, iż są to dane anonimowe, Spółka może zwrócić się do Facebooka o ich przetworzenie w zakresie:

 • danych demograficznych;
 • informacji na temat stylu życia, zainteresowań;
 • danych geograficznych;

Jednocześnie, dane osób, które polubiły fanpage Spółki, mogą być przetwarzane w formie niezanonimizowanej w przypadku:

 • Komunikacji poprzez Messenger dostępny na Facebooku,
 • Komentowania postów udostępnianych na fanpage’u,
 • Udziału w różnego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach – w takim przypadku przetwarzanie będzie realizowane na podstawie jednoznacznej zgody Użytkownika, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie dalej akcji.

W żadnym wypadku dane osób, które polubiły fanpage nie zostaną wykorzystane w innym celu niż ten, dla którego zostały przekazane. Ich przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie na portalu Facebook i zgodnie z ogólnymi zasadami korzystania z portalu.

VIII. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Polityka prywatności wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Spółki.
Zmiana Polityki prywatności następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Spółki.

Informację o zmianie Polityki prywatności publikujemy w obszarze naszej strony internetowej, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

Obowiązki informacyjne

KONTRAHENCI:

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik Development sp. z o.o., z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, nr KRS: 0000819926, Regon: 385103279, NIP: 7732491662.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy:  lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w przypadku wyboru Państwa oferty, w celu podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Wybrane dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: Biuro Informacji Gospodarczej (BIG), kancelarie prawne, komornicy, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, dostawcy oprogramowania, podmioty zapewniające wsparcie techniczne.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRACOWNICY KONTRAHENTA:

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik Development sp. z o.o., z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, nr KRS: 0000819926, Regon: 385103279, NIP: 7732491662.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy:  lub pisemnie na adres naszej siedziby, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Strony do wymiany informacji, dokonywania uzgodnień w imieniu Stron i podejmowania innych czynności wskazanych w umowie przy użyciu przekazanych adresów e-mail, numerów telefonów poszczególnych pracowników/współpracowników co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest Państwa pracodawca/zleceniodawca; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umowy z Państwa pracodawcą, a także po jej ustaniu i ustaniu czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi IT, oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy lub zamówienia.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OSOBY KTÓRYCH DOTYCZY ZGŁOSZENIE (art. 14 RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o., z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, KRS: 0000819926, Regon: 385103279, NIP: 7732491662.      
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu wyjaśnienia zgłoszenia naruszenie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane zostały od osoby zgłaszającej naruszenie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zakończono działania następcze, przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne.
 8. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OSOBY DOKONUJĄCE ZGŁOSZEŃ (art. 13 RODO)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Projekt-Solartechnik Development sp. z o.o., z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), ul. Barlickiego 2, KRS: 0000819926, Regon: 385103279, NIP: 7732491662.      
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem  „Inspektor Ochrony Danych”.
 3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu ochrony tożsamości osób zgłaszających naruszenie prawa na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),  prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w związku z wymaganym czasem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub dobrowolnie wyrażoną zgodą, jeżeli nie decyduje się Pani/Pani na zachowanie anonimowości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych lub po zakończeniu postepowań zainicjowanych tymi działaniami.
 6. Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie oznacza cofnięcia zgłoszenia naruszenia. Wycofanie zgody powoduje że osoba zgłaszająca naruszenie, która podała swoje dane osobowe, staje się od momentu wycofania zgody osobą anonimową.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być  podmioty świadczące usługi prawne.
 8. Podanie danych jest dobrowolne.
 9. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE NIEIDENTYFIKOWALNE

Informujemy, że w przypadku dokonania zgłoszenia w sposób anonimowy, Administrator danych osobowych nie jest w stanie zidentyfikować danych osoby zgłaszającej, co oznacza, że na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji. W związku z powyższym informujemy, że nie mają zastosowania art. 15,16,17,18,19, 20 RODO (chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować).

 1. Art. 15 RODO – prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach i przetwarzania, a także do zyskania kopii danych
 2. Art. 16 RODO – prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych
 3. Art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), to znaczy usunięcia danych, które nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, jak również przetwarzanych bez podstawy prawnej (osoba cofnęła zgodę na przetwarzanie danych) lub niezgodnie z prawem
 4. Art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania danych, to znaczy do wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku
 5. Art. 19 RODO – obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
 6. Art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany