Agroenergia 2022 – program dofinansowań do OZE dla rolników

1 października 2021 r. ruszyła druga część rządowego programu Agroenergia.

Nabór do pierwszej części został uruchomiony już w lipcu 2021 roku. Czym jest program Agroenergia, kto może z niego skorzystać i jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o dofinansowanie do instalacji OZE?

Czym jest program Agroenergia dla rolników?

Program rządowy Agroenergia umożliwia rolnikom uzyskanie wsparcia finansowego w celu inwestycji w odnawialne źródła energii – czyli m.in. instalacje fotowoltaiczne. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwach rolnych, co ma przełożyć się na ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Budżet programu wynosi 200 miliony złotych, z czego aż 153,5 mln zł są do wykorzystania w ramach bezzwrotnych form dofinansowania. Na zwrotne formy dofinansowania przeznaczono 46,5 mln zł.


Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w projekcie muszą złożyć wniosek (np. poprzez Portal Beneficjenta na stronie odpowiedniego dla danej lokalizacji WFOŚiGW). Obecna edycja program Agroenergia 2022 została podzielona na dwie części, do których nabór prowadzony jest oddzielnie.

Są to:
● mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii;
● biogazownie rolnicze i elektrownie wodne.

Część 1 programu - Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

W części pierwszej programu można starać się o dofinansowanie zakupu i montażu:

a)

instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej w przedziale od 10 kW do 50 kW.

b)

pomp ciepła o mocy w przedziale od 10 kW do 50 kW. Konieczne jest również przeprowadzenie audytu energetycznego.

c)

instalacji hybrydowej, której częścią układu jest pompa ciepła i będzie ona służyć do zaspokajania własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej. Konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który wykaże zasadność zastosowania pompy ciepła;

d)

towarzyszących magazynów energii dla instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych i hybrydowych.

Jeśli chodzi o dofinansowanie, twórcy programu przygotowali 3 możliwości:

1. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, z czego jest ono zależne od mocy instalacji:
a) od 10 kW do 30 kW – do 20% kosztów kwalifikowanych (max. 15 000 zł);
b) od 30 kW do 50 kW – do 13% kosztów kwalifikowanych (max. 25 000 zł).

2. Na podobnej zasadzie obliczana jest wysokość dofinansowania dla instalacji hybrydowych, na podstawie mocy każdego urządzenia w układzie. Przewidziany jest także dodatek w wysokości 10 000 zł.

3. Dla towarzyszących magazynów energii przysługuje dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zintegrowanie magazynu z danym źródłem energii.

Warto pamiętać, że koszty poniesione przed złożeniem wniosku nie są brane pod uwagę jako koszty kwalifikowane, do których zalicza się środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem.

Co również ważne, nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu, kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu energetycznego.

Część 2 programu - Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Z kolei w drugiej części programu można starać się o dofinansowanie zakupu i montażu:

a)

biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego;

b)

elektrowni wodnej o mocy nie większej niż 500 kW;

c)

towarzyszących magazynów energii dla powyższych instalacji. przeprowadzenie audytu energetycznego, który wykaże zasadność zastosowania pompy ciepła;

Jeśli chodzi o dofinansowanie, twórcy programu również i w tej części przygotowali 3 możliwości:
1. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

2. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, którego wysokość obliczana jest na podstawie mocy instalacji:
a) do 150 kW – maksymalnie 1 800 000 złotych;
b) od 150 kW do 300 kW – maksymalnie 2 200 000 złotych;
c) od 300 kW do 500 kW – maksymalnie 2 500 000 złotych.

3. Dla towarzyszących magazynów energii przysługuje dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zintegrowanie magazynu z danym źródłem energii.

Koszt kwalifikowany towarzyszącego magazynu energii nie może wynosić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych źródła wytwarzania energii. Nie uwzględnia się kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

Agroenergia 2022 - kto może otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z informacjami widniejącymi w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej, z dofinansowania w ramach programu Agroenergia 2022 mogą skorzystać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych, którzy:
● posiadają status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych. Ubiegający się o dofinansowanie musi prowadzić gospodarstwo rolne minimum rok przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie.
● posiadają status osoby prawnej, która jest właścicielem lub dzierżawcą gruntów i przez co najmniej rok prowadziła działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w sektorze rolnictwa.

Warunki udziału w programie Agroenergia 2022

Beneficjent programu Agroenergia:

nie może rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu. Zarówno podpisanie umowy z firmą fotowoltaiczną na projekt, jak i jego wykonanie i zakup podzespołów, musi odbyć się już po zakwalifikowaniu do dofinansowania. Panele fotowoltaiczne i inne elementy instalacji muszą być nowe, nie starsze niż 24-miesięczne;

musi użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Za początek działania instalacji uważa się przyłączenie jej do sieci energetycznej i podjęcie w tym zakresie współpracy z Zakładem Energetycznym lub pozyskanie protokołu odbioru w przypadku instalacji off-grid, magazynu energii lub pompy ciepła;

nie może pobierać innych dofinansowań – takich jak np. dotacje w ramach programów Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Jednocześnie dofinansowanie z projektu Agroenergia może być łączone ze środkami zwrotnymi z WFOŚiGW lub ulgą termomodernizacyjną, jednak w drugim przypadku odliczenie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji.

dofinansowanie mogą otrzymać jedynie ci inwestorzy, którzy dopiero planują montaż nowej instalacji, a nie modernizację lub rozbudowę już istniejącej. Ważnym wymogiem jest również to, aby służyła ona zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych.

Dofinansowania z programu Agroenergia

Program realizowany będzie w latach 2019 – 2027, ale warto jak najszybciej skorzystać z możliwości pozyskania dofinansowania. Wniosek można złożyć za pomocą konta na Portalu Beneficjenta na stronie odpowiedniego dla danej lokalizacji WFOŚiGW.