management

Marcin Ludwicki
CEO

Tomasz Bodetko
Vicepresident

For more than a dozen years he has been involved in the energy industry in areas related to the sale of energy and energy-related products, as well as energy trading and guarantees of origin. He managed a portfolio of more than a thousand entities, negotiated and supervised the conclusion of hundreds of PPAs.

He is a member of the Society of Energy Trading (TOE). He gained professional experience at Energa-Obrót S.A. He has been with Projekt Solartechnik Group since June 2022, where he took the position of Commercial Director. Currently, as Head of Origination PST Trade, he is responsible for the area related to the sale of photovoltaic farms, as well as electricity under PPAs and cPPAs.

He has worked in the energy sector for nearly 25 years and has extensive experience in the area of electricity trading and managing B2B and B2C sales structures in the Polish and European markets.

He has been a member of the Society of Energy Trading (TOE) since 2008, where he was a member of the TOE Governing Board for six years, including four years as Vice President. He gained professional experience at: Energa-Obrót S.A., ENERGA Slovakia S.R.O., Unimot Group.  He has been associated with Projekt Solartechnik Group since May 2022. Initially, he served as General Director at the Group company, and since May 2023 he has been CEO at PST Trade S.A.

team

Zbigniew Prondziński
Head of Trading

Mariusz Książek
Head of Business Support

Tomasz Łyczko
Head of Finance

Marta Rzepecka
Project Transaction Manager

Piotr Raszeja
Origination Manager

He has more than 25 years of experience in the energy industry. He specializes in technical and trading areas. He has extensive experience in the wholesale market (OHT, trading, analysis) as well as Origination. He gained professional experience in: ZE Slupsk; Energa Group, Enspirion, ENEA. At PST Trade, he is responsible for concluding transactions in the wholesale market to secure the company’s position, as well as optimization activities and developing offers for customers. At PST Trade, he is in charge of the sale and purchase of electricity on the wholesale market.

In the energy industry for more than 20 years. Specialized in supervision, implementation of the process of purchase and sale of electricity and natural gas development of tariffs in the area of energy, natural gas and heat distribution. Over the years, he has been responsible for acquiring licenses in the areas of trading, generation and distribution of energy, heat and natural gas, as well as fuel storage and operation of DSOs. He gained professional experience in: Grupa LOTOS S.A. after organizational changes Rafineria Gdańska sp. z o.o. At PST Trade he is responsible for the area of sales support, regulation and complience, settlement of wholesale and retail trade contracts.

He has been involved in the financial sector for nearly two decades. He has many years of experience in the area of financial management in manufacturing, trading and service companies. He is a specialist in the issue of shares on the main floor of the Warsaw Stock Exchange and wholesale electricity trading on Polish and foreign energy exchanges. He gained professional experience in:  Unimot Group, Tradea sp. z o.o. At PST Trade, he is in charge of finance and budgeting and performance reporting.

She is an experienced export sales specialist who began her career after graduating with a degree in foreign trade in Denmark. For more than 9 years she worked for the Famur Group, where she was in charge of acquiring customers from different regions of the world and successfully finalized sales processes. For the past 4 years, she has served as Chairman of the Program Council of the International Economic Relations major at the University of Economics in Katowice. At PST Trade, she manages the sales team, develops sales strategies and is responsible for building relationships with key customers.

Associated with the wholesale market contracting area for more than six years. He specializes in PPA/cPPA contracting, negotiating and contracting the purchase of electricity from RES generators, mainly wind farms and PV farms, sales of energy-related products, including photovoltaic farm design services.  He gained his professional experience at Energa-Obrót S.A.

At PST Trade, he is responsible for concluding PPAs and cPPAs for energy from the assets of Projekt Solartechnik and co-founding the Origination division.

Bartosz Klasa
Senior Trader

Graduate of Econometrics and Computer Science, who gained professional experience at Energa – Obrót S.A. and Ekovoltis (E2V). Stockbroker and broker of the Commodity Power Exchange, market analyst specializing in the wholesale area and electricity portfolio management. At PST Trade, he is involved in the sale and purchase of electricity on the wholesale market.

management

Marcin Ludwicki

CEO

Pracuje w sektorze energetycznym od blisko 25 lat posiada bogate doświadczenie w obszarze handlu energią elektryczną oraz zarządzaniu strukturami sprzedażowymi B2B i B2C na rynku polskim i europejskim. Od 2008 r. jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią (TOE), gdzie przez sześć lat był członkiem Rady Zarządzającej TOE, z czego cztery lata wiceprezesem. Doświadczenie zawodowe zyskał w: Energa-Obrót S.A., ENERGA Slovakia S.R.O., Grupa Unimot. Z Grupą Projekt Solartechnik związany jest od maja 2022 r. Początkowo pełnił funkcję dyrektora generalnego w spółce Group, a od maja 2023 r. jest prezesem zarządu w spółce PST Trade S.A.

Tomasz Bodetko

Vicepresident

Od kilkunastu lat związany z branżą energetyczną w obszarach związanych ze sprzedażą energii i produktów około energetycznych, a także obrotem energią oraz gwarancjami pochodzenia. Zarządzał portfelem ponad tysiąca podmiotów, negocjował i nadzorował zawarcie setek umów PPA. Członek Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Doświadczenie zawodowe zyskał w Energa-Obrót S.A. Z Grupą Projekt Solartechnik związany jest od czerwca 2022 r., gdzie objął stanowisko dyrektora handlowego. Obecnie jako Head of Origination PST Trade odpowiada za obszar związany ze sprzedażą farm fotowoltaicznych, a także energii elektrycznej w ramach umów PPA i cPPA.

team

Zygmunt Prondziński

Head of Trading

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w energetyce. Specjalizuje się w obszarach technicznym oraz handlowym. Posiada szerokie doświadczenie w rynku hurtowym (OHT, handel, analizy) jak i Origination. Doświadczenie zawodowe zyskał w: ZE Słupsk; Grupa Energa, Enspirion, ENEA. W PST Trade odpowiedzialny za zawieranie transakcji na rynku hurtowym w celu zabezpieczenia pozycji spółki oraz działania optymalizacyjne i opracowywanie ofert dla klientów. W PST Trade zajmuje się sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Mariusz Książek

Head of Business Support

W branży energetycznej działa od ponad 20 lat. Wyspecjalizowany w nadzorze, realizacji procesu zakupów i sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego opracowaniach taryf w obszarze dystrybucji energii, gazu ziemnego i ciepła. Przez lata odpowiedzialny za pozyskiwanie koncesji w zakresie obrotu, wytwarzania i dystrybucji energii, ciepła i gazu ziemnego, a także magazynowania paliw oraz funkcjonowania OSD. Doświadczenie zawodowe zyskał w: Grupa LOTOS S.A. po zmianach organizacyjnych Rafineria Gdańska sp. z o.o. W PST Trade odpowiedzialny za obszar wsparcia sprzedaży, regulacji i complience, rozliczenie umów handlu hurtowego i detalicznego.

Tomasz Łyczko

Head of Finance

Od blisko dwóch dekad związany z sektorem finansowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania finansami w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Specjalista w zakresie emisji akcji na główny parkiet GPW oraz handlu hurtowego energią elektryczną na polskich i zagranicznych giełdach energii. Doświadczenie zawodowe zyskał w:  Grupa Unimot, Tradea sp. z o.o. W PST Trade zajmuje się finansami oraz budżetowaniem i raportowaniem wyników.

Marta Rzepecka

Project Transaction Manager

Jest doświadczoną specjalistką w dziedzinie sprzedaży eksportowej, która rozpoczęła swoją karierę po ukończeniu studiów związanych z handlem zagranicznym w Danii. Przez ponad 9 lat pracowała dla Grupy Famur, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem klientów z różnych regionów świata i skutecznie finalizowała procesy sprzedażowe. Od 4 lat pełni funkcje Przewodniczącego Rady Programowej kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W PST Trade zarządza zespołem sprzedażowym, opracowuje strategie sprzedażowe i jest odpowiedzialna za budowanie relacji z kluczowymi klientami.

Piotr Raszeja

Origination Manager

Związany z obszarem kontraktacji na rynku hurtowym od ponad sześciu lat. Specjalizuje się w zawieraniu umów PPA/cPPA, negocjowaniu i kontraktacji zakupu energii elektrycznej od wytwórców OZE, w tym głównie farm wiatrowych i farm PV, sprzedaży produktów okołoenergetycznych, w tym usług projektowania farm fotowoltaicznych.  Doświadczenie zawodowe zyskał w Energa-Obrót S.A. W PST Trade odpowiedzialny jest za zawieranie umów PPA oraz cPPA  dotyczących energii pochodzących z aktywów Projekt Solartechnik oraz współtworzenie działu Origination.

Bartosz Klasa

Senior Trader

Absolwent kierunku Ekonometrii i Informatyki, który doświadczenie zawodowe zyskał w Energa – Obrót S.A. i Ekovoltis (E2V). Makler Papierów Wartościowych i Makler Towarowej Giełdy Energii, analityk rynkowy specjalizujący się w obszarze hurtowym i zarządzaniu portfelem energii elektrycznej. W PST Trade zajmuje się sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na rynku hurtowym.