Zamówienia

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-04-2019

Numer ogłoszenia

1172225

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Szanowni Państwo,
w związku z pomyłkowym załączeniem załącznika z błędnymi danymi o nazwie – “Zalacznik_nr_4_Zapytanie_ofertowe12019 po aktualizacja” załączamy aktualny załącznik o nazwie – “Zalacznik_nr_4_Zapytanie_ofertowe12019 po aktualizacji – 1”, który zawiera warunki zgodne z zapytaniem ofertowym ogłoszonym na bazie konkurencyjności.
Załącznik o nazwie “Zalacznik_nr_4_Zapytanie_ofertowe12019 po aktualizacja” zawiera błędne dane w zakresie:
1. Wartości polisy (powinna być 1300 000,00 zł – a załączono załącznik z wartością 1500 000,00 zł;
2. Środki finansowe / zdolność kredytowa (powinno być 2 000 000,00 zł a a załączono załącznik z wartością 2 200 000,00 zł);
3. Wadium (powinno być 300 000,00 zł a załączono załącznik z wartością 400 000,00 zł).Aktualna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku o nazwie “Zalacznik_nr_4_Zapytanie_ofertowe12019 po aktualizacji – 1”.W związku z powyższymi zmianami przedłużamy termin składania ofert.
Oferty należy składać do Zamawiającego: PROJEKT-SOLARTECHNIK POLSKA sp. z o. o, pod adresem : ul. Południowa 11A, 97-216 Czerniewice, w terminie 11.04.2019
————————————————————————————————————————————————————————————————-
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 26.03.2019 został zmieniony numer rachunku bankowego na, który należy wpłacać wadium. Nowy numer rachunku to: 77 1090 2590 0000 0001 3476 7016 prowadzony w SANTANDER BANK POLSKA S.A..
Ze względu na powyższą zmianę wydłużamy termin składania ofert do dnia 03/04/2019 r.

W zakładce załączniki znajdziecie Państwo zaktualizowane zapytanie ofertowe – nazwa pliku: Zalacznik_nr_4_Zapytanie_ofertowe12019 po aktualizacji

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do Zamawiającego: PROJEKT-SOLARTECHNIK POLSKA sp. z o. o, pod adresem : ul. Południowa 11A, 97-216 Czerniewice, w terminie 11.04.2019
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem „Oferta na budowę instalacji fotowoltaicznych Czerniewice”
3. Na ofercie zostanie odnotowana data i godzina jej wpływu.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
5. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.zieminski@projekt-solartechnik.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Ziemiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

537 220 770

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu robót i materiałów budowlanych w zakresie wybudowania i uruchomienia instalacji PV, w tym 1 szt. o mocy 0,630 MW oraz 2 sztuki po 90,0 kW każda w miejscowości Czerniewice (adres inwestycji: instalacja 630,0 kW – miejscowość Czerniewice działki nr 589, 590; gmina Czerniewice, powiat Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie oraz instalacje 2 x 90,0 kW – miejscowość Czerniewice działki nr 105/8, 106/7, 107/7, 589; gmina Czerniewice, powiat Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie) wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany będzie także do przeprowadzenia ostatecznego odbioru wykonanych instalacji fotowoltaicznych i uzyskania (w imieniu Zamawiającego) od Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzenia o możliwości świadczenia usługi dystrybucji.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: tomaszowski Miejscowość: Czerniewice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych budowy i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych o mocy 1 x 630,0 kW oraz 2 x 90,0 kW. Zakup robót i materiałów budowlanych następuje w ramach realizacji: Zadanie 1 [Zakup robót i materiałów budowlanych związanych z montażem elementów instalacji PV sztuk 1 (630 kW)] oraz Zadanie 2 [Zakup robót i materiałów budowlanych związanych z montażem elementów instalacji PV sztuk 2 (po 90 kW)] w projekcie objętym dofinansowaniem w postaci dotacji bezzwrotnej ze środków unijnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu robót i materiałów budowlanych w zakresie wybudowania i uruchomienia instalacji PV, w tym 1 szt. o mocy 0,630 MW oraz 2 sztuki po 90,0 kW każda w miejscowości Czerniewice (adres inwestycji: instalacja 630,0 kW – miejscowość Czerniewice działki nr 589, 590; gmina Czerniewice, powiat Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie oraz instalacje 2 x 90,0 kW – miejscowość Czerniewice działki nr 105/8, 106/7, 107/7, 589; gmina Czerniewice, powiat Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie) wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany będzie także do przeprowadzenia ostatecznego odbioru wykonanych instalacji fotowoltaicznych i uzyskania (w imieniu Zamawiającego) od Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzenia o możliwości świadczenia usługi dystrybucji.
Zamawiający posiada pełną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,630 MW – Decyzja 453/2015 Starosty Tomaszowskiego dotyczącą pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 630,00 kW oraz pełną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę 2 szt. elektrowni fotowoltaicznych o mocy 90,00 kW każda – Decyzja 502/2016 Starosty Tomaszowskiego dotyczącą pozwolenia na budowę 2 szt. niezależnych instalacji fotowoltaicznych o mocy przyłączeniowej 90,00 kW każda.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji, na którą składają się w szczególności:
1. Projekty budowlane wraz z pozwoleniami na budowę dla wszystkich instalacji objętych zamówieniem
2. Dokumentacja techniczna dotycząca budowy przyłączy napowietrzno-kablowych SN-15 kV do elektrowni fotowoltaicznych objętych zamówieniem.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 120 dni kalendarzowych – od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego do daty zakończenia wszelkich prac, dokonania wymaganych badań i pomiarów instalacji oraz Zgłoszenia Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia do odbioru. W powyższy termin nie wchodzą procedury odbioru końcowego.
2. Z dniem zakończenia wszelkich prac i zgłoszeniem ich do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, w tym potwierdzenie zgłoszenia elektrowni do odbioru przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD).
3. Jeżeli koniec terminu realizacji wynikający ze wskazanego w ofercie terminu wykonania zamówienia przypadać będzie w sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, za dzień stanowiący koniec terminu zostanie przyjęty najbliższy po tym dniu dzień roboczy.
4. Harmonogram realizacji prac Wykonawca winien sporządzić samodzielnie, przyjmując, że przekazanie planu budowy nastąpi w terminie niezwłocznie i nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą i nie wcześniej niż przed datą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca wprowadza zmiany wymagające uzyskania nowego pozwolenia na budowę lub zmiany posiadanego przez Zamawiającego pozwolenia na budowę, termin wykonania może ulec przedłużeniu o okres oczekiwania na stosowną decyzję. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest uzyskać dla swoich działań akceptację Zamawiającego poprzedzoną akceptacją przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego planowanych do wprowadzenia zmian.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się wykonawców występujących samodzielnie jak również działających wspólnie jako tzw. konsorcjum wykonawców. W tej sytuacji obowiązkowym załącznikiem do oferty jest umowa konsorcjum. Konsorcjum składa się z kilku członków, z których jeden jest liderem. Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Wykonawca: 1. Który posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik nr 2B do ZO). W przypadku konsorcjum wykonawców – każdy z członków musi mieć prawo do występowania w obrocie prawnym. 2. W stosunku do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego, Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia i odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Załącznik nr 2B do ZO). W przypadku konsorcjum wykonawców – warunek musi spełniać każdy z członków konsorcjum. szczegóły w zapytaniu

Wiedza i doświadczenie

Posiada zdolność techniczną i zawodową – w zakresie wiedzy i doświadczenia.
Warunek wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał:
3.1 roboty budowlane polegające na kompletnej realizacji zadania budowy elektrowni fotowoltaicznej (ych) o mocy nie mniejszej niż 800,00 kW, z tym że warunek uzna się za spełniony w przypadku wykazania realizacji co najmniej 1- nej instalacji o mocy min 800,00 kW lub co najmniej dwóch lub więcej instalacji o mocy łącznej minimum 800,00 kW, w tym co najmniej jedna instalacja była o mocy co najmniej 600,00 kW.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie treści oświadczenia złożonego przez Wykonawcę poprzez wypełnienie formularza „Wykaz robót” zgodnie z załącznikiem nr 3A do ZO.
Do powyższego wykazu należy dołączyć dowody (np. referencje, poświadczenia, protokoły odbioru) potwierdzające, że wskazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku konsorcjum warunek może wypełniać jeden z członków konsorcjum w pełnym zakresie.
szczegóły w zapytaniu

Potencjał techniczny

Posiada zdolność techniczną i zawodową – w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiając uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującą kadrą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
1.Kierownik budowy – wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
a) wykształcenie wyższe
b) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
c) min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2.Kierownik robót elektrycznych – wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
a) wykształcenie wyższe;
b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
c) min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
3. Instalator – wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
a) ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii w postaci systemów fotowoltaicznych (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii);
b) min. 3 letnie doświadczenie w instalowaniu paneli fotowoltaicznych.
Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do ZO.
W przypadku konsorcjum warunek może wypełniać jeden z członków konsorcjum wykonawców w pełnym zakresie lub kilku członków łącznie. szczegóły w zapytaniu
W odniesieniu do warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej i zawodowej – w zakresie wiedzy i doświadczenia warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców lub członek konsorcjum wykonawców wykaże się spełnieniem warunku określonego w pkt. V.3.1 oraz V.3.2
szczegóły w zapytaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiada zdolność techniczną i zawodową – w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiając uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującą kadrą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
1.Kierownik budowy – wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
a) wykształcenie wyższe
b) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
c) min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2.Kierownik robót elektrycznych – wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
a) wykształcenie wyższe;
b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniających do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
c) min. 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
3. Instalator – wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
a) ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii w postaci systemów fotowoltaicznych (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii);
b) min. 3 letnie doświadczenie w instalowaniu paneli fotowoltaicznych.
Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do ZO.
W przypadku konsorcjum warunek może wypełniać jeden z członków konsorcjum wykonawców w pełnym zakresie lub kilku członków łącznie.
W odniesieniu do warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej i zawodowej – w zakresie wiedzy i doświadczenia warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców lub członek konsorcjum wykonawców wykaże się spełnieniem warunku określonego w pkt. V.3.1 oraz V.3.2
szczegóły w zapytaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 1 300 000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy zł).
Weryfikacja spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dołączonej do oferty kopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności potwierdzonej za zgodność z oryginałem wraz z dowodem opłacenia składki.
W przypadku konsorcjum warunek może wypełniać jeden z członków konsorcjum wykonawców w pełnym zakresie lub kilku członków łącznie.
Posiada środki finansowe i/lub zdolności kredytowe, w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony zł).
Weryfikacja spełnienia powyższego warunku dokonana zostanie na podstawie załączonego do oferty zaświadczenia z banku, w którym prowadzony jest rachunek Wykonawcy lub członka konsorcjum wykonawców o wysokości posiadanych środków na rachunku bankowym lub zaświadczenia z banku o posiadanej zdolności kredytowej wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert lub wyżej wymienionych dokumentów łącznie na kwotę min 2,0 mln. zł.
W przypadku konsorcjum warunek może wypełniać jeden członek konsorcjum wykonawców w pełnym zakresie lub kilku członków łącznie.
Sposób oceny spełnienia warunków udziału wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia jako „konsorcjum wykonawców” zostanie dokonany następująco:
– odniesieniu do warunków dotyczących „sytuacji ekonomicznej i finansowej” (punkt V.4.1 oraz V.4.2) ocena spełnienia tych warunków udziału zostanie dokonana łącznie (sumarycznie w odniesieniu do konsorcjum wykonawców).
szczegóły w zapytaniu

Dodatkowe warunki

1. Warunkiem objęcia oferty procedurą badania i oceny jest wniesienie wadium w wysokości 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł).
2. Wadium może zostać wniesione w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77 1090 2590 0000 0001 3476 7016 z tytułem płatności „Wadium przetarg Czerniewice”, lub w innej formie tj. gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. W przypadku wnoszenia w formie innej niż pieniądz tj. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancja taka musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, i płatna na pierwsze pisemne żądanie zmawiającego sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać elementy: nazwa wykonawcy, nazwa zamawiającego, dane gwaranta w postaci banku lub firmy ubezpieczeniowej, kwotę gwarancji, termin ważności w formule „od dnia……. – do dnia …”, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. Dokument wadialny należy przedłożyć w oryginale. Wadium musi zabezpieczać ofertę na cały okres związania ofertą począwszy od dnia w którym upływa termin składania ofert. W przypadku składania oferty przez konsorcjum wadium może być wniesione przez dowolny podmiot będący członkiem konsorcjum z zastrzeżeniem, że konieczne jest wyraźne wskazanie podmiotów w imieniu których jest składane, czyli wymienienie wszystkich członków konsorcjum.
3. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu liczy się termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej formie lub wysokości zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
6. W przypadku składania oferty przez konsorcjum wykonawców, wnoszone wadium (przez jednego członka w tym lidera konsorcjum w pełnej wartości lub kilku łącznie w ramach kwoty odpowiadającej wartości wymaganego wadium) musi skutecznie zabezpieczać interes Zamawiającego, tak jak w przypadku samodzielnego składania oferty.7. Zamawiający zwróci wadium:
a) wszystkim Wykonawcom, którzy je wnieśli niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po wniesieniu przez Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
c) niezwłocznie, na wniosek każdego Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania Umowy na warunkach określnych w Zapytaniu Ofertowym
b) gdy zawarcie Umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) gdy Wykonawca nie wniesie w wyznaczonym terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
9. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, które ustala się w wysokości 10% wartości netto zamówienia)
9.1 Wybrany wykonawca może zadeklarować pozostawienie wniesionego wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, uzupełniając wymagane zabezpieczenie do kwoty 10% wartości netto zamówienia dodatkową wpłatą lub gwarancją (bankową lub ubezpieczeniową).
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione – pod rygorem zatrzymania wadium i odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy – nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 43 1090 2590 0000 0001 3493 2625
12. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, musi wskazywać jako Beneficjenta Gwarancji – Zamawiającego oraz zawierać jednoznaczne zapisy potwierdzające, iż jest nieodwołalna i bezwarunkowa, w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki tzn. zapewnić, że płatność gwarancji nastąpi na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
13. W przypadku, gdy zabezpieczenie – w całości lub w części – będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji proponowanego projektu dokumentu gwarancji.
14. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu w wysokości 50% jego wartości w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia należytego wykonania zamówienia, rozumianego jako dokonanie odbioru końcowego i otrzymania potwierdzenia od OSD o możliwości świadczenia dystrybucji.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 50% jego wartości zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i udzielonych gwarancji jakości i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dni po upływie 2 lat od uruchomienia instalacji.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:
1) Zaistnienia okoliczności wskazanych postanowieniami Rozdziału 6 Dział 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” pkt. 22) lit. b) – e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
2) Zaistnienia okoliczności wskazanych poniżej:
a) wstrzymania robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
b) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
c) konieczności wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,
d) następstw wprowadzenia zmian w ogólnie obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
e) jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego,
f) gdy zaistnienie inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pismem. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac.
g) zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. XI.5 Zapytania ofertowego3) Zmiany ustalonego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmiennych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
3. Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności lub celowości wprowadzenia zmian do Umowy i opisem wpływu zmiany na warunki, w tym zwłaszcza termin, wykonania Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie Wykonawcy złożone zgodnie z treścią Formularza Ofertowego – wzór treści Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego; 2) Dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia – zawierająca informacje o oferowanych produktach i materiałach, przewidzianych do zastosowania urządzeniach i elementach, wskazująca na ich parametry jakościowe oraz elementy zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji, umożliwiające ocenę możliwości wykonania zamówienia i rzetelne dokonanie oceny oferty. W odniesieniu do powyższych wymagań Wykonawca zobowiązany jest złożyć – co najmniej następujące dokumenty: karty katalogowe (szczegóły w załączniku 3) gwarancje ( szczegóły w załączniku 4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego. Kopia potwierdzenia zrealizowania przelewu winna zostać dołączona do oferty. 5) Oświadczenie – Załącznik nr 2B 6) Odpis z właściwego rejestru (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z datą nie starszą niż 1 miesiąc licząc od daty upływu składania ofert. 7) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z Załącznikiem 2A 8) Wykaz robót – zgodnie z Załącznikiem nr 3A 9) Wykaz osób – Zgodnie z załącznikiem 3B 10) Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z dowodem opłacenia składki 11) Zaświadczenie z banku o wysokości posiadanych środków na koncie bankowym lub o wysokości posiadanej zdolności kredytowej, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 12) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika – oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzona kopia. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. UWAGA:W przypadku składania oferty przez „konsorcjum wykonawców” składające się z dwóch lub więcej członków w tym lidera konsorcjum dokumenty wskazane w podpunktach 5, 6, 7 powyżej musi złożyć każdy z członków konsorcjum we własnym imieniu. 2. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez „konsorcjum wykonawców” do oferty należy załączyć umowę konsorcjum wykonawców. 3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.4. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i załącznikach oraz przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tych dokumentach.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.6. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty, winna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. 7. W przypadku, gdy ofertę składa „konsorcjum wykonawców” składające się z kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:1) Załącznikiem do oferty jest umowa regulująca zasady współpracy członków konsorcjum wykonawców, w tym w szczególności umocowanie do zaciągnięcia zobowiązania w związku z przystąpieniem do przetargu i złożeniem oferty. Warunki umowy muszą jednoznacznie wskazywać sposób i warunki oraz maksymalne progi zaciągnięcia zobowiązania i wzajemne zobowiązania stron w ramach konsorcjum. 2) Oferta winna być podpisana przez każdego członka konsorcjum lub co najmniej lidera (zgodnie z umową Konsorcjum Wykonawców)3) Podmioty występujące wspólnie w ramach konsorcjum wykonawców ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego postępowania. szczegóły w zapytaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 7
2. Wskazane wagi przyjętych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty oraz sposób punktacji stanowią rachunkową procedurę obliczenia punktów przy ocenie ofert, której wynik stanowić będzie podstawową przesłankę wyboru oferty.
3. W zakresie kryterium „Cena” za spełnienie wskazanych parametrów oceny w najwyższym stopniu (najniższa cena) oferta zawierająca takie zobowiązania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty będą oceniane proporcjonalnie do wartości parametru najkorzystniejszego zgodnie ze wskazaną poniżej procedurą.
4. W zakresie kryterium „Okres gwarancji” punktacja oferty zostanie dokonana zgodnie z procedurą wskazaną w pkt. 8.3
5. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wyłącznie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonych zasad punktacji.
6. Ocenie i punktacji podlegać będą tylko oferty Wykonawców, którzy potwierdzili w wymagany sposób spełnienie warunków Zapytania Ofertowego, a oferty zapewniają wykonanie zamówienia w wymaganym zakresie i na określonych warunkach.
7. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp. Opis kryteriów oceny Waga Maks. liczba punktów
1. Cena (K1) 70% 70 pkt.
2. Okres gwarancji (K3) 30% 30 pkt.
Razem 100% 100 pkt.
8.1 W ramach kryterium „Cena ” (K1) można uzyskać maksymalnie 70 punktów.
1) Maksymalną punktację otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową Cr. Punkty kryterium „cena” będą przyznawane w następujący sposób:
K1 = Cr / Ck x 70 pkt.
Gdzie:
K1 – liczba punktów przypisanych ofercie badanej w kryterium „Cena” z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Cr – najniższa cena ze wszystkich ofert (PLN)
Ck – cena oferty badanej (PLN)
2) Zamawiający, w przypadku zaistnienia wątpliwości, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, wezwie Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny za zamówienie.
3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył stosownych wyjaśnień lub jeżeli oceni, że wyjaśnienia wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8.2 W ramach kryterium „Okres gwarancji” (K2) można otrzymać maksymalnie 30 punktów.
W zakresie tego kryterium ofercie zostanie przypisana następująca ilość punktów, zgodnie z poniższą procedurą:
a) Moduły – gwarancja minimum 10 lat, za każdy dodatkowy okres gwarancji powyżej 10 lat – 1 punkt za każdy rok. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji 20 lat. W ramach podkryterium „moduły” można otrzymać maksymalnie 10 punktów.
b) Inwertery – gwarancja minimum 5 lat, za każdy dodatkowy rok gwarancji powyżej 5 lat – 2 punkty za każdy rok. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji 10 lat. W ramach podkryterium „inwertery” można otrzymać maksymalnie 10 punktów.
c) Konstrukcja wsporcza – gwarancja minimum 15 lat, za każdy dodatkowy rok gwarancji powyżej 15 lat – 2 punkty za każdy rok. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 25 lat. W ramach podkryterium „konstrukcja wsporcza” można otrzymać maksymalnie 10 punktów.
9. Maksymalna łączna możliwa suma punktów do uzyskania w ramach powyższych kryteriów wynosi 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największa liczbą punktów tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny wg wzoru:
O = K1 + K2
Gdzie:
O – łączna suma punktów uzyskana przez ofertę
K1 – ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium „Cena”
K2 – ilość punktów uzyskana przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji”
10. Jeżeli nie będzie możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY, WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Cena ofertowa, czyli cena za jaką Wykonawca podejmie się zrealizować przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca związane z realizacją zamówienia.
2. Cena oferty musi pokrywać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy zrealizowaniu pełnego przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w dokumentacji tej nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania.
3. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
4. Dokonując kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca winien uwzględnić poniższy sposób zapłaty wynagrodzenia:
4.1 Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płacone:
1) dopuszcza się płatności etapowe za wykonany zakres robót, z tym że płatność końcowa nie może być mniejsza niż 10 % wartości zamówienia w ramach niniejszej umowy i dokonana będzie po sporządzeniu bezusterkowego odbioru końcowego, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót i prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4.2 Płatności realizowane będą przez Zamawiającego w terminie do 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).
6. Cena oferty netto jest ceną niezmienną i nie będzie podlegała negocjacjom.

Wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie, należy złożyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2A).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Brak dołączonego i podpisanego oświadczenia skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o zamówienie.
W przypadku konsorcjum warunek musi wypełniać każdy członek konsorcjum wykonawców w pełnym zakresie tj. braku podstaw do wykluczenia, na okoliczność czego każdy z nich przedkłada stosowne oświadczenie.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

PROJEKT-SOLARTECHNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Południowa 11A

97-216 Czerniewice

łódzkie , tomaszowski

Numer telefonu

447122327

NIP

7732472015

Tytuł projektu

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH EF O MOCACH PRZYŁĄCZENIOWYCH 630 KW I 2X90 KW

Numer projektu

RPLD.04.01.02-10-0195/16-00

Dane kontaktoweMazowiecka 55, 97-216 Czerniewice

+48 44 712 23 27

biuro@projekt-solartechnik.pl

LokalizacjaRODOAdministratorem Państwa danych osobowych jest Projekt Solartechnik Group. z siedzibą w Czerniewicach, pod adresem ul. Mazowiecka 55, 97-216 Czerniewice.

Pełna treść polityki prywatności, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), dostępna jest na stronie internetowej https://projektsolartechnik.com/en/cookie-policy/.

PROJEKT-SOLARTECHNIK GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 55, 97-216 w Czerniewicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000468833, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7732473517, numer statystyczny REGON: 101590762, o kapitale zakładowym pokrytym w całości w wysokości 105 000,00 zł.