Dzierżawa gruntu rolnego pod farmę fotowoltaiczną – fakty i mity

Wokół tematu dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne krąży wiele mitów i nieoczywistych pytań, które wywołują niepokój u zainteresowanych osób.

Jako specjaliści w tej dziedzinie, realizujący od ponad 10 lat projekty dla klientów z całej Europy, postanowiliśmy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, aby rozwiać najczęstsze wątpliwości. 

Jaka jest cena dzierżawy gruntu rolnego pod farmę fotowoltaiczną, jakie kryteria musi spełniać działka i czy cała inwestycja jest ryzykowna? Odpowiedź na te i wile więcej pytań znajdziesz poniżej.

Nie każda działka może zostać wydzierżawiona w celu budowy farmy PV. Jeśli chcemy skorzystać akurat z Twojej, musi ona spełniać podstawowe wymogi, czyli:
● jej powierzchnia wynosi co najmniej 1,5 ha;
● zlokalizowana jest w pobliżu sieci elektroenergetycznej;
● grunt jest klasy IV lub gorszej pochodzenia mineralnego;
● działka posiada dostęp do drogi publicznej;
● teren jest w miarę płaski i nie jest zacieniony.

To jednak nie wszystko. Istnieją także dodatkowe wymogi – ważne jest, aby dany grunt rolny:
● był Twoją własnością co najmniej od 5 lat;
● znajdował się poza obszarem Natura 2000 i innym obszarem ochrony środowiska;
● nie znajdował się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, chyba że obowiązujący plan miejscowy jest przeznaczony pod produkcję lub pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.

Jeśli wszystkie powyższe wytyczne są spełnione, możesz wydzierżawić nam działkę pod farmę fotowoltaiczną.

Zawsze staramy się zająć całą powierzchnię gruntu rolnego, ponieważ dla nas oznacza to większą wydajność farmy PV, a dla Ciebie wyższy czynsz dzierżawny. Ostateczną powierzchnię dzierżawy możemy jednak określić po otrzymaniu warunków przyłączeniowych od zakładu energetycznego. To od nich zależy wielkość farmy fotowoltaicznej.

Jeśli zajmiemy tylko część działki, to pozostała niezabudowana jej powierzchnia może być przez Ciebie nadal użytkowana jako ziemia rolna. Działka pod farmę fotowoltaiczną zostanie ogrodzona, więc łatwo będziesz mógł policzyć powierzchnię, którą zajmie instalacja.

Budowę farmy fotowoltaicznej na wydzierżawionej działce możemy rozpocząć po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jest to poprzedzone uzyskaniem wielu innych pozwoleń, takich jak:
● decyzja środowiskowa,
● decyzja o warunkach zabudowy,
● warunki przyłączeniowe.

Jest to długi proces i przeważnie uzyskanie pozwoleń na budowę farmy PV trwa do 2 lat. Wtedy projekt jest gotowy do realizacji, a jego rozpoczęcie uzależnione jest od przyjętego modelu finansowego. Obecnie większość projektów w naszym portfelu ma zapewnione finansowanie w systemie aukcyjnym organizowanym przez Urząd Regulacji Energetyki.

Tak, umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeśli budowa farmy PV nie rozpocznie się w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy. 

Właściciel gruntu może też wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy inwestor przestałby płacić czynsz dzierżawny.

Właściciel działki po podpisaniu umowy dzierżawy może użytkować działkę tak jak dotychczas, aż do czasu rozpoczęcia budowy farmy PV. A zatem, od momentu podpisania umowy dzierżawy do rozpoczęcia budowy farmy fotowoltaicznej działka może być uprawiana rolniczo, a właściciel może pobierać dopłaty do czasu rozpoczęcia prac budowlanych.

Czynsz dzierżawny zależny jest od lokalizacji działki, a w szczególności od jej odległości od linii elektroenergetycznej SN (średniego napięcia) oraz głównego punktu zasilania (GPZ). 

Właściciel gruntu otrzymuje rocznie od 12 000 do 15 000 zł za każdy 1 hektar zajętej powierzchni działki. Czynsz wypłacany jest z góry, co roku od momentu rozpoczęcia budowy farmy fotowoltaicznej. Jak łatwo policzyć, przy 10 hektarach wydzierżawionych pod farmę PV, właściciel gruntu otrzyma rocznie od 120 000 do 150 000 zł.

Spotkaliśmy się ze stwierdzeniami, że “wszystko drożeje, ceny rosną, a za kilka lat czynsz będzie niewiele warty.” Czy to prawda? Nie. Czynsz, od momentu podpisania umowy dzierżawy, jest co roku indeksowany według tak zwanego wskaźnika GUS, bez konieczności zmiany umowy. 

Jest to tzw. klauzula waloryzacyjna, która ma przeciwdziałać zmianom siły nabywczej pieniądza – inflacji. Oznacza to, że realna wartość czynszu będzie po latach taka sama, jak w momencie rozpoczęcia współpracy.

Umowa zawierana jest na 29 lat i 11 miesięcy. To optymalny czas na wybudowanie i użytkowanie farmy fotowoltaicznej.

Zgodnie z polskim prawem, nieruchomość rolną może nabyć wyłącznie rolnik indywidualny. Ponadto nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom przez 5 lat. Nasza firma może zatem wyłącznie dzierżawić grunty pod budowę farm fotowoltaicznych.

Zakup gruntów możliwy jest wyłącznie wtedy, gdy są one ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jako produkcyjne lub przeznaczone pod budowę farm fotowoltaicznych.

Nie. Zgodnie z art. 172 kodeksu cywilnego dzierżawca nieruchomości jest posiadaczem zależnym i nigdy nie może zasiedzieć nieruchomości. Właśnie po to zawieramy umowę dzierżawy.

Właściciel działki zapłaci wyłącznie zryczałtowany podatek dochodowy od czynszu dzierżawnego, który wynosi obecnie 8,5%. Projekt Solartechnik, jako inwestor, poniesie koszt przekształcenia gruntu z rolnego na inwestycyjny, a następnie będziemy co roku zwracać wysokość naliczonego przez gminę podatku gruntowego za dzierżawiony grunt.

Jako Projekt Solartechnik zobowiązujemy się do usunięcia wszelkich elementów farmy PV oraz doprowadzenia gruntu do stanu pierwotnego. Konstrukcja farmy fotowoltaicznej oraz zainstalowane na Twojej działce panele fotowoltaiczne mają bardzo dużą wartość, a więc ich pozostawienie byłoby dla nas olbrzymią stratą. Po zakończeniu umowy grunt zostanie przekształcony z powrotem na grunt rolny, a Ty nie musisz się obawiać, że zostaniesz zobligowany do usunięcia instalacji – my to zrobimy.

Nie. Energia produkowana ze słońca jest zieloną energią i nie wpływa w negatywny sposób na środowisko (w przeciwieństwie do energii produkowanej z węgla). Potwierdzeniem tego jest wydawana dla każdej farmy decyzja środowiskowa, w której jasno wskazane jest, że instalacja nie oddziałuje na środowisko. Budowa farmy PV przyczynia się więc do ochrony środowiska naturalnego.

Tak. Farmę PV może kupić dowolny inwestor, który zainteresowany jest czerpaniem korzyści z produkcji energii elektrycznej ze słońca. Równie dobrze farmę fotowoltaiczną może nabyć właściciel gruntu i sam stać się inwestorem.

W przypadku nabycia farmy PV przez zewnętrznego inwestora, wstępuje on w prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy. Oznacza to, że dla właściciela gruntu nic się nie zmienia i otrzymuje on dalej taki sam czynsz dzierżawny.

Po śmierci właściciela działki, na której wybudowana jest farma fotowoltaiczna, wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy przechodzą na jego spadkobierców. Oznacza to, że umowa nadal obowiązuje na tych samych warunkach, a czynsz dzierżawny otrzymuje spadkobierca, np. współmałżonek(-ka), dzieci czy wnuki. Po wybudowaniu farmy PV, właściciel działki może też sprzedać swoją nieruchomość lub przekazać ją jako darowiznę swoim bliskim. Wówczas pożytki z dzierżawy będzie czerpać nowy nabywca nieruchomości bez konieczności podpisywania nowej umowy.

Tak. Realizujemy projekty z zakresu fotowoltaiki od 2008 r. na terenie wielu krajów europejskich. Zbudowaliśmy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 370 MW, a tylko w roku 2021 w trakcie procesu budowlanego jest 150 MW. Największa z nich o mocy 38MW zlokalizowana jest w BAUTZEN na powierzchni 70 ha.

W ostatnich latach skupiamy się na budowie farm PV w Polsce, w naszym kraju obecnie budujemy instalacje o mocy 40MW w Górzycy. Jesteśmy dużą firmą zajmującą się fotowoltaiką od A do Z – sami projektujemy, budujemy, a następnie serwisujemy nasze farmy. Do tego procesu wykorzystujemy własne konstrukcje, a wszystkie pozostałe komponenty kontraktujemy bezpośrednio u producentów. To bardzo ważne dla właściciela gruntu, gdyż podpisana umowa dzierżawy nie zostanie nagle przekazana innej firmie, tylko sami doprowadzimy całe przedsięwzięcie do końca.

Chcesz wydzierżawić nam swój grunt?

Skontaktuj się z nami